Školní poradenské pracoviště

S blížícím se koncem školního roku nastal čas zhodnotit práci našich nejstarších žáků a popřát jim úspěšný start do nové etapy jejich života.

Další z řady programů prevence rizikového chování dětí zařazených do našeho vzdělávacího programu byla účast na besedě „Šikana, kriminalita, drogy, obrana a prevence“ v Boskovicích.

V pátek 13.3. 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky spojené s besedou o kriminalitě mládeže, která vychází za skutečných případů.

V rámci prevence rizikového chování jsme letos pokračovali směrem, který udává Minimální preventivní program (dále jen MPP).

MPP stanoví oblasti činností, které mají být rozvíjeny v rámci výchovně-vzdělávacího procesu ve všech ročnících základní školy.

V  souvislosti s narůstající nezaměstnaností stále častěji  slýcháme o potřebě oživení „starého  českého  řemesla“ na trhu práce. Některé školy začínají obnovovat  učební obory a do provozu škol jsou zařazovány technické projekty, které by vedly děti k dovednosti  užívat   jednoduché nástroje  a nářadí  při  práci se dřevem, textiliemi a kovem.

Jako již tradičně každým rokem i letos jsme žákům 8. a  9. ročníku a jejich rodičům  průběžně  poskytovali informace o tom, jak postupovat při volbě  školy pro následné studium  jejich dětí  a jak úspěšně zvládnout přijímací řízení na danou střední školu či odborné učiliště.

Věková hranice 15 let a s ní související trestní odpovědnost mládeže už je realitou pro některé z našich žáků. Nejen pro ně, ale i pro ostatní žáky 8. a 9. ročníku, jsme opět pozvali do naší školy (do hodiny Výchovy ke zdraví) tiskovou mluvčí PČR por. Mgr. Ivu Šebkovou.

V rámci projektu „Chovejme se bezpečně“ jsme pro žáky 9. ročníku zorganizovali 6.12.2012  besedu na téma „domácí násilí“.