Výchovný poradce

Výchovná poradkyně -  Mgr. Lenka Grénarová, vedoucí týmu,

kontakt: v.poradce@zsbenesov.cz

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

 • koordinuje poskytování podpůrných opatření, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 • poskytuje  metodickou podporu učitelům
 • spolupracuje a komunikuje se zákonnými zástupci, zejména se zákonnými zástupci žáků na 2. stupni, zajišťuje informovaný souhlas pro žáky 2. stupně
 • připravuje strategii prevence školní neúspěšnosti a vyhodnocuje její účinnost
 • podporuje vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • podporuje vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • vede dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Rizikové chování

 • svolává schůzku s rodiči žáků s rizikovým chováním
 • informuje vedení školy o žácích s rizikovým chováním
 • zaměřuje se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro příjímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 • řeší včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů