Činnost školního poradenského pracoviště

K 1. dubnu 2011 bylo na naší škole zřízeno Školní pedagogické pracoviště (ŠPP). Poskytuje bezplatně pedagogickou a speciálně pedagogickou pomoc a konzultační činnost žákům, rodičům i učitelům. Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a speciálnímI pedagožkami, které úzce spolupracují s třídními učiteli, vedením školy, ostatními pedagogickými pracovníky a poradenskými zařízeními. Funkci výchovné poradkyně zastává Mgr. Lenka Grénarová a je zároveň vedoucí týmu. Funkci metodičky prevence vykonává Mgr. Leona Koledová a speciální pedagožka je Mgr. Eva Sedláková a PhDr. Radomíra Hénková.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je souhlas jeho zákonných zástupců. Informace a data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která poradenští pracovníci získají v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrné, ochraňované a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Podkladem pro rozdělení působnosti byly náplně práce výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga a dále výčet poradenských služeb a standardních činností z vyhlášky 197/2016 Sb.