Speciální pedagog

Speciální pedagog – Mgr. Eva Sedláková

kontakt: e.sedlakova@zsbenesov.cz

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

  • poskytuje  metodickou podporu učitelům
  • vyučuje předmět Speciální pedagogická péče
  • podílí se na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně péče o nadané a mimořádně nadané žáky, podílí se na vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
  • spolupracuje při zápisu žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
  • spolupracuje a komunikuje se zákonnými zástupci, zejména se zákonnými zástupci žáků na 1. stupni, zajišťuje informovaný souhlas pro žáky 1. stupně
  • podílí se na strategii prevence školní neúspěšnosti
  • zajišťuje součinnost se školskými poradenskými zařízeními
  • vede dyslektický kroužek pro podporu žáků s oslabenými oblastmi vzdělávání
  • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagogů ve škole

 

Rizikové chování

  • zaměřuje se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro příjímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení