Přijímací řízení na střední školy 2017/2018

Základní informace

Zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2018. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2017. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Na přihlášce se uvádí klasifikace z posledních dvou ročníků (potvrzuje základní škola). Součástí přihlášky je i posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, případně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oboru zkráceného studia oborů vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění). Přijímací zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Test z českého jazyka a literatury tvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín

Aktivita

do 30. listopadu 2017

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2018

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2018

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2018

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

17. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Webové odkazy

Přehled oborů středního vzdělávání v Jihomoravském kraji  http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss

Přehled středních škol http://www.atlasskolstvi.cz/

Informace k uplatnění absolventů na trhu práce http://infoabsolvent.cz/

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stření školy pro školní rok 2017/2018

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Informace k jednotné přijímací zkoušce, ilustrační testy http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Přílohy

  1. Přijímací řízení 2017/2018 (18,64 KB)