Prevence rizikového chování - hodnocení školního roku 2013/2014

V rámci prevence rizikového chování jsme letos pokračovali směrem, který udává Minimální preventivní program (dále jen MPP).

MPP stanoví oblasti činností, které mají být rozvíjeny v rámci výchovně-vzdělávacího procesu ve všech ročnících základní školy.

Letošní rok jsme zahájili vydařeným vystoupením p. uč. Klemsy, který dětem hudební formou přiblížil svět drog a jeho zničující dopad nejen na samotného uživatele, ale i na jeho okolí. Představil jim tuto skutečnost na příkladu slavných osobností, které drogám propadly. Pro každý stupeň bylo využito jiné formy.

Do výuky jednotlivých předmětů byla zařazována témata, která se vztahují k problematice společensky nežádoucích jevů.

Snažíme se dětem nejen předávat informace, ale také u nich vytvářet postoj k projevům rizikového chování, který pak následně ovlivňuje jejich jednání a pomáhá jim zachovat se v různých situacích správným způsobem.

V průběhu roku se nám podařilo zajistit materiály z Asociace  Záchranný kruh. Jedná se o interaktivní materiály a pracovní listy, které jsou vhodné pro oba stupně. Tyto materiály lze využít i např. ve Výchově ke zdraví. (požáry, havárie, mimořádné události, osobní bezpečí, běžná rizika, terorismus)

Prevence se v dnešní době vztahuje i na otázku xenofobie a rasismu. Získali jsme 7 kusů her MULTIPOLIS se dvěma příručkami a 1 kus hry EKOPOLIS s příručkou zaměřené na uvedenou problematiku.

Kompletní přehled činností I. i II. stupně, které byly realizovány v průběhu školního roku, je zveřejněn na serveru ve složce PREVENCE. Na serveru jsou také k dispozici materiály pro realizaci výuky sociálních a komunikativních dovedností pro I. stupeň (Kočičí zahrada), materiál o spolupráci školy, policie a orgánu sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany, materiál o rizikovém chování dětí a o problematice sociálně znevýhodněných dětech, materiál o šikaně a jak postupovat v počáteční fázi, o individuálním výchovném plánu pro děti s rizikovým chováním, brožura o tom, jak zlepšit klima ve třídě a vztahy na II. stupni atd.

V měsíci květnu jsme dvakrát přivítali lektora ELIM LETOVICE p. Kotoučka, který vedl besedy pro 8. a 9. ročník na téma “AIDS, SEX A VZTAHY“. Besedy byly podle názoru našich žáků perfektní díky profesionálnímu a přátelskému přístupu. I oblast sexuální výchovy je důležitou součástí informovanosti žáků. Eliminuje nejrůznější rizika spojená s touto oblastí lidského života.

Reagujeme na různé podněty a snažíme se i pro  rodiče připravovat aktuální informace, včetně kontaktů, letáků, které jsou vyvěšeny na nástěnce a průběžně jsou doplňovány.

Paní třídní učitelky jsou informovány o novinkách buď osobně na poradě, nebo prostřednictvím pracovního mailu.

Spolupracujeme i s mateřskou školou, která děti z hlediska prevence vzdělává v oblastech problematiky prevence úrazů, mezilidského chování, sexuální výchovy, bezpečného chování, apod.

Provedli jsme mapování nežádoucích jevů v naší škole pro PPP Blansko.

I letošní rok jsme spolupracovali s A- kluby ČR,o.p.s., žáci naší školy (8.+ 9. ročník) se zúčastnili výzkumu, který mapuje vztah dnešní mládeže k návykovým látkám a hazardním hrám.

Vypracovala: Mgr. Markéta Blahová