Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

Základní informace

Zákonný zástupce podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2020. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2019. Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky (pozn. Lze tedy v 1. kole podat 2 přihlášky s talentovou zkouškou do konce listopadu  a poté 2 přihlášky do 1. března.)

Na přihlášce se uvádí klasifikace z posledních dvou ročníků (potvrzuje základní škola). Součástí přihlášky je i posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (není vždy vyžadováno), případně doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jednotné přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky jsou povinné v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oboru zkráceného studia oborů vzdělávání skupiny oborů 82 Umění a užité umění). Přijímací zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a matematiky a její aplikace v rozsahu učiva Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Test z českého jazyka a literatury tvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

 Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

Termín

Aktivita

do 30. listopadu 2019

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 1. března 2020

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

14., 15. dubna 2020

1. řádný termín a 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

16., 17. dubna 2020

1. řádný termín a 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

13. května 2020

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2020

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 Webové odkazy

Přehled oborů středního vzdělávání v Jihomoravském kraji  http://www.jmskoly.cz/l/obory/ss

Přehled středních škol http://www.atlasskolstvi.cz/

Informace k uplatnění absolventů na trhu práce http://infoabsolvent.cz/

Podrobné informace k přijímacímu řízení na stření školy

http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/informace-k-prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Informace k jednotné přijímací zkoušce, ilustrační testy

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019