Přijímací řízení

 

Přijímací řízení na střední školy
základní škola termín
- potvrdí prospěch žáka na dvou přihláškách ke
studiu pro 1. kolo přijímacího řízení
- do konce února 2013
- škola již nevydává  žákovi výstupní hodnocení (novela zákona platná od 1. 1. 2012)
- vydává rodičům žáka jeden zápisový lístek
(proti podpisu rodičů ve škole)
- do 15. března 2013
   
rodiče termín, webové  stránky
- odpovídají za správné vyplnění a včasné
odeslání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení
včetně jejich příloh (např. potvrzení od lékaře a z PPP)
- do 15. 3. 2013
V  případě konání přijímací zkoušky je nutné
vyplnit na přihlášku termín, kterého se zúčastní.
- převezmou ve škole osobně a proti podpisu
zápisový lístek na zvolenou střední školu
- do 15. 3. 2013
- odpovídají za včasné doručení vyplněného
zápisového lístku na zvolenou střední školu
do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí
- do pěti pracovních dnů od doručení rozhodnutí
o přijetí žáka ke studiu na SŠ
- mohou podat odvolání proti nepřijetí žáka
ke studiu
- do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí
o nepřijetí žáka ke studiu na SŠ
- zajišťují si aktuální informace o školách www.jmskoly.cz
-zajišťují si tiskopisy přihlášek pro další kola
přijímacího řízení, popř. se obrátí na výchovnou
poradkyni
www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-
             skoly-a-konzervatore
- odpovídají za správné vyplnění a včasné
odeslání přihlášek do dalších kol přijímací
řízení
- po vyhlášení termínů a kriterií přijímacího
řízení jednotlivými středními školami
   
střední škola termín
- zveřejňuje povinné údaje (obory, předpokl.
počet přijímaných uchazečů, kritéria přijímacího
řízení, popř. dva termíny přijímacích zkoušek)
- do 31. 1. 2013
-vyhlašují dva termíny přijímacích zkoušek
(v rozmezí dvou týdnů)
- 22. 4 - 7. 5. 2013 dle znění vyhlášky
- ukončí hodnocení uchazečů o studium - do tří pracovních dnů po 2. termínu př. zkoušky
   
Konzultační hodiny výchovné poradkyně: St 14.15- 15.00 , Čt 10.00 - 10.45, dále dle ind. domluvy
   

Výchovná poradkyně :

Mgr. Marie Švancarová