Připravujeme se na budoucí studium a povolání

Jako již tradičně každým rokem i letos jsme žákům 8. a  9. ročníku a jejich rodičům  průběžně  poskytovali informace o tom, jak postupovat při volbě  školy pro následné studium  jejich dětí  a jak úspěšně zvládnout přijímací řízení na danou střední školu či odborné učiliště.V rámci  vyučovacího předmětu „Volba povolání“ jsme se  opět zúčastnili  akcí, které považujeme za důležitý  „odrazový můstek“ při výběru budoucího povolání.  Byly  to: návštěva Úřadu práce v Blansku, burza  škol a  dny otevřených dveří SŠ a SOU v Boskovicích, veletrh  SŠ v Brně a exkurze do firem v okolí.

Při návštěvě Úřadu práce v Blansku jsme se společně s Mgr. Marií Hoffmannovou zamýšleli  nad potřebami dnešního trhu práce, nad nároky  kladenými na absolventy škol  při začleňování do pracovního procesu  a dověděli jsme se také, které obory  studia  mají  v dnešní době větší či menší šanci na uplatnění.  V průběhu dvouhodinového bloku se žáci museli zamyslet nad tím, kolik vlastně tzv. povolání znají, v jakých pracovních podmínkách lidé tato povolání vykonávají, jaké jsou klady a zápory práce v daném oboru.  Ve stejném duchu pak žáci v  průběhu doprovodných aktivit   diskutovali  nad výhodami a případnými  nevýhodami studia na vybrané SŠ a SOU. Paní Hoffmannová žákům poskytla několik odkazů na stránky, kde  mohou sami nebo společně s rodiči najít odpovědi na otázky, které je  v souvislosti s volbou budoucí školy a povolání zajímají.

Ve spolupráci s OPPP Blansko jsme našim nejstarším žákům zprostředkovali dotazníkové šetření PROFI ORIENTACE. Cílem šetření bylo  zjistit ,ke kterým oborům by měli žáci dle svých  schopností a dovedností  při  výběru školy směřovat. Profi orientace a následná konzultace výsledků s rodiči deváťáků  proběhla na naší škole  pod vedením  Mgr. Michaely Raškové.

Do hodin  Pracovních  činností (Volba povolání) a dalších vyučovacích předmětů jsme zařazovali  aktivity zaměřené na přípravu k přijímacímu řízení a jeho úspěšnému zvládnutí, jako např. vyhledávání důležitých  informací na stránkách středních  škol, přípravu na „přijímačky“ z  Čj, M, Aj, testování studijních předpokladů,  vyplňování přihlášek nanečisto,  sestavení odvolání proti nepřijetí ke studiu, sestavení strukturovaného životopisu. Oblíbenou a velmi prospěšnou průpravou žáků na budoucí povolání  byly  různé modelové situace, které v hodinách sehrávali. Žáci se například museli vžít jak do pozice  žadatele o práci v konkurzním řízení,  tak i zaměstnavatele. Naučili  se tak potřebným vzorcům chování pro  určité životní situace, ale především  se učili sebereflexi a seberegulaci.

Teď již nezbývá než  žákům 9. ročníku popřát  šťastnou volbu a úspěšné zvládnutí přijímacího řízení na SŠ a SOU!

 Za kolektiv  ZŠ a MŠ Mgr. Marie Švancarová 

 

Exkurze ve firmě DOPES Benešov

Dne 29. 11. 2013 jsme navštívili místní pekárnu DOPES, kde jsme se dozvěděli, jak se pečou rohlíky, chleba, koláče a další. Prohlédli jsme si hlavní část pekárny  a kdo chtěl, mohl se podívat i do kanceláří. Dověděli jsme se, jak vznikl název DOPES. Viděli jsme stroje na míchání těsta a pece.

Se školou jezdíme také na veletrhy středních škol, burzy  škol, další exkurze a výlety, abychom měli snazší výběr školy a budoucího povolání.

Za žáky  9. ročníku Monika Koudelková, Petra Luňáčková